Giáo Xứ Khiết Tâm Tổ Chức Mừng Kính Lễ Mẹ Thiên Chúa