Hàng triệu người cung nghinh Mình Thánh Chúa trên các đường phố Âu Châu