Kỷ yếu Đại Hội Thánh Thể Budapest, niềm hy vọng giữa những khốn khó của đại dịch