Phép lạ phi thường tại Wiscosin, Chầu Mình Thánh Chúa liên tục sau phép lạ