Quá sức ngoạn mục: Giữa đại dịch hàng trăm ngàn người kiệu Thánh Thể