Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Tư T. 33 thường niên

Thứ tư tuần lễ 33 thường niên

ĐỒNG BẠC BỊ CHÔN

Lc 19,11-28

Đức Giê-su lại kể thêm một dụ ngôn về nước trời, vì Người đang ở gần Giê-ru-sa-lem và vì dân chúng tưởng là Triều Đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy Người nói: "Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về.Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ: "Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến."Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng: 'Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi.'

"Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. Người thứ nhất đến trình: 'Thưa ngài, năm nén bạc của ngài đã thành mười nén.' Ông bảo người ấy: 'Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành.'Người thứ hai đến trình: 'Thưa ngài, hai nén bạc của ngài đã thành được bốn nén.'Ông cũng bảo người ấy: 'Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành.'Rồi người thứ ba đến trình: 'Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.' Ông nói: 'Hỡi đầy tớ tồi tệ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy, khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ!' Rồi ông bảo những người đứng đó:'Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có mười nén.' Họ thưa ông: 'Thưa ngài, anh ấy có mười nén rồi!' -'Tôi nói cho các anh hay: phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. '

  "Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi. Nói những lời ấy xong, Đức Giê-su đi đầu, tiến lên Giê-ru-sa-lem.

Suy niệm

Thiên Chúa ban cho loài người nhiều khả năng tinh thần vượt xa mọi khả năng của tất cả mọi khả năng của muôn vật hữu hình gom lại, nhưng nếu loài người không biết thao luyện khả năng mình có thì lại thua xa con vật.

Chúa Giêsu đã nhắn nhủ chúng ta phải biết phát triển khả năng của ta. Qua dụ ngôn những nén bạc ông chủ trao cho gia nhân, là để tạo cơ hội cho họ phát triển khả năng, ông sẽ tuỳ lợi tức họ làm ra mà trọng dụng hay loại bỏ.

Những người được trao 5 nén bạc đã làm 5 thành 10, được ông chủ khen, và cho lại cả vốn và lời, lại thăng chức để họ có cơ hội làm lớn hơn.

Người được 2 nén đã làm 2 thành 4, cũng được chủ khen và thăng thưởng.

Người được 1 nén, đem chôn đi, khi chủ hỏi đến thì nói: vì biết ông keo kiệt, gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát, nên tôi đã chôn nén bạc để bảo toàn nó nay xin hoàn lại ông, ông chủ giận thu lại nén bạc, luận tội anh ta là lười biếng, đuổi đi.

Vậy nếu ta không biết lợi dụng các ơn Chúa ban mà thao tác để thăng tiến đời ta thì ta cũng sẽ bị Thiên Chúa xử thẳng như ông chủ xử với người lười biếng.

Ta đã được ơn đức tin phải gieo vãi đức tin bằng gương sống đạo để nhiều người được ơn đức tin, thì ta sẽ được thăng thưởng đời đời.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con được nhờ Chúa với Chúa mà cảm tạ Thiên Chúa Cha về mọi khả năng tinh thần và vật chất Ngài đã ban cho con.

*Hát: Hồng ân Thiên Chúa bao la. Muồn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con biết đem các khả năng tinh thần, nhất là đức tin để hàng ngày xử tốt với mọi người giao tiếp với con và nhận ra Thiên Chúa là Cha.

*Hát: Hồng ân Thiên Chúa bao la. Muồn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin đừng để con vì lười biếng mà làm tiêu tan các ơn Thiên Chúa ban cho con hàng ngày.

*Hát: Hồng ân Thiên Chúa bao la. Muồn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con tạ ơn Chúa vì Chúa đã dùng dụ ngôn các nén bạc mà thức tỉnh hồn con.

*Hát: Hồng ân Thiên Chúa bao la. Muồn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS