Thủ Bản Huynh Đoàn Thánh Thể

CHƯƠNG 1

ĐẠI CƯƠNG

1- Nguồn gốc

      Huynh Đoàn Thánh Thể, danh xưng nguyên thủy là Hiệp Hội Thánh Thể (1), do thánh Phê-rô Giu-li-a-nô E-ma (2), Đấng Sáng Lập Dòng Thánh Thể, thành lập ngày 17 tháng 11, năm 1859, để kiện toàn khát vọng truyền bá sâu rộng lòng tôn sùng Thánh Thể của ngài.

 2- Đặc điểm

      Huynh Đoàn Thánh Thể gồm các ki-tô hữu, do tác động của Chúa Thánh Thần, muốn “sống sung mãn Mầu Nhiệm Thánh Thể và rao truyền ý nghĩa của Mầu Nhiệm này, để Đức Ki-tô được hiển trị và vinh quang Thiên Chúa được rạng tỏ khắp trần gian” (3).

3- Mục đích

      Huynh Đoàn Thánh Thể nhằm mục đích khuyến khích và trợ giúp những ai muốn sống sung mãn Mầu Nhiệm Thánh Thể, và cống hiến cho họ những cơ hội để “đào sâu, canh tân và rao truyền kho tàng của Mầu Nhiệm này” (4).

 4- Gia đình thánh thể

      Huynh Đoàn Thánh Thể là một trong những thành phần của GIA ĐÌNH THÁNH THỂ gồm có: Dòng Thánh Thể, Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể và các Hiệp Hội Thánh Thể khắp thế giới.

(1)- Hiệp Hội Thánh Thể: Aggregation of the Blessed Sacrament

(2)- E-ma là chữ phiên âm theo tiếng Pháp của chữ Eymard.

(3)- Luật sống Dòng Thánh Thể, #1.

(4)- Qui Chế Chung của Dòng Thánh Thể, #03.01.

5- Nhiệm vụ  

Để trở thành đoàn viên chính thức của Huynh Đoàn và được chia sẻ các ân huệ của Gia Đình Thánh Thể, đoàn viên phải chu toàn những nhiệm vụ sau:

5.1- Chầu Thánh Thể mỗi tuần một giờ (5).

5.2- Thường xuyên tham dự các phiên họp định kỳ của huynh đoàn giáo xứ.

5.3- Tích cực tham gia các hoạt động tông đồ của giáo xứ.

5.4- Dâng một Thánh Lễ để cầu cho đoàn viên vừa qua đời (6).

5.5- Chia sẻ đời sống cầu nguyện và hoạt động với Gia Đình Thánh Thể.

(5) - Có thể chầu ở bất cứ nhà thờ hay nhà nguyện nào; trước Mình Thánh được đặt ra trên bàn thờ hay để trong Nhà Tạm. Có thể chầu chung hay riêng, liên tục hay được chia thành nhiều lần.

(6)-  “Dâng một Thánh Lễ” ở đây không có nghĩa là phải xin lễ cho đoàn viên vừa qua đời, mà chỉ có nghĩa là “tham dự” một Thánh Lễ thôi.

6- Các ân huệ

Đoàn viên Huynh Đoàn Thánh Thể được hưởng các ân huệ sau đây:

6.1- Hàng tháng được hưởng một Thánh Lễ do Linh Mục Giám Đốc dâng.

6.2- Được chia sẻ mọi ơn ích của Gia Đình Thánh Thể, đó là những ơn thiêng liêng phát sinh từ lời cầu nguyện, các việc hi sinh, mọi hoạt động tông đồ và Thánh Lễ do toàn thể Gia Đình Thánh Thể thực hiện.

6.3- Khi qua đời, đoàn viên được hưởng một Thánh Lễ do Linh Mục Giám Đốc dâng, được các đoàn viên giáo xứ dâng lễ và cầu nguyện cho, và luôn được nhớ tới trong Thánh Lễ cũng như trong các kinh nguyện của toàn Gia Đình Thánh Thể.

6.4- Tuy nhiên, ơn ích quan trọng nhất là đoàn viên luôn được khích lệ, trợ giúp và hướng dẫn để đi tới sự kết hiệp mật thiết với Chúa Giê-su Thánh Thể là nguồn mạch mọi ơn phúc và thiện hảo mà người ta có thể kín múc được.  

CHƯƠNG 2

LINH ĐẠO THÁNH THỂ

7- Được chia sẻ ơn đoàn sủng của cha thánh E-ma và được gia nhập vào đại gia đình thiêng liêng của ngài, Huynh Đoàn Thánh Thể được thừa hưởng một linh đạo đặc biệt để nên hoàn thiện, để phụng sự Thiên Chúa, và để phục vụ tha nhân qua Hội Thánh.

Linh đạo thánh thể gồm hai điểm chính:

a- Qui hướng về Thánh Thể.

b- Dựa trên tinh thần Phúc Âm.

A- QUI HƯỚNG VỀ THÁNH THỂ

8- Đặc điểm cốt yếu của linh đạo thánh thể là qui hướng toàn thể cuộc sống về Bí Tích Tình Yêu. Vì thế, linh đạo này vạch ra một lối sống đặc biệt là đặt Thánh Thể làm trung tâm và tột đỉnh của toàn thể đời sống, đặc biệt là của mọi hoạt động tông đồ. Nói cách cụ thể, linh đạo thánh thể đặt cơ sở trên căn bản sau:

8.1- Tìm nguồn cảm hứng cho đời sống và cho mọi hoạt động từ nơi Bí Tích Thánh Thể, đồng thời qui hướng toàn thể cuộc sống và mọi hoạt động về Nhiệm Tích này.

8.2- Đặt tinh thần của tình yêu Chúa được đặc biệt biểu lộ ra qua Bữa Tiệc Ly.

8.3- Tuyên xưng sự hiện diện thực của Chúa giữa loài người.

8.4- Nhận biết Mầu Nhiệm Vượt Qua, tức sự chế và sống lại, nơi những đau khổ và niềm vui của cuộc sống hằng ngày.

8.5- Cổ võ tinh thần cầu nguyện và hiệp nhất với Chúa Giê-su Thánh Thể.

8.6- Đề cao tinh thần của Chúa Giê-su được bộc lộ ra qua Bữa Tiệc Ly và nơi Bí Tích Thánh Thể, đó là tinh thần hi sinh, hủy bỏ mình đi và khiêm nhường phục vụ.

8.7- Nhìn nhận Chúa Giê-su Thánh Thể là nguồn ánh sáng và là sức mạnh duy nhất để giải thoát con người khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự dữ; là nguyên lý canh tân đời sống và hiệp nhất; là lương thực thần linh cho khách lữ hành trần gian; và là nguồn cảm hứng cho mọi công cuộc phục vụ.

8.8- Đẩy mạnh tinh thần hiệp thông huynh đệ, để nhờ tham dự vào cùng một Bánh, các đoàn viên được liên kết thành một thân thể và một tinh thần trong Đức Ki-tô, sẵn sàng chia sẻ và cảm thông với nhau trong mọi niềm vui và nỗi buồn, cũng như trong mọi thực tại khác của thân phận con người.    

B- DỰA TRÊN TINH THẦN PHÚC ÂM

9- Linh đạo thánh thể cũng dựa trên nền tảng Phúc Âm, đó là đèn soi cho mọi người bước đi, là sự sống và sức mạnh biến đổi con người nên giống Chúa Ki-tô, đặc biệt:

9.1- Về lòng thương xót (Mt.5:44).

9.2- Về tinh thần tha thứ (Mt.5:23; Mt.6:14; Mt.18:21).

9.3- Về tinh thần phục vụ (Ga.13; Mt.7:12).

9.4- Về tinh thần cầu nguyện (Mt.7:7; Ga.15:4).   

CHƯƠNG 3

ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG  

10- Linh đạo thánh thể được thể hiện qua đời sống thiêng liêng gồm hai hoạt động chính:

10.1- Tham gia các hoạt động tông đồ thánh thể.

10.2- Thực hành đường lối cầu nguyện của Gia Đình Thánh Thể.

A- THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ THÁNH THỂ

11- Vì Thánh Thể là nguồn mạch và là tột đỉnh của đời sống Ki-tô hữu, nên để phát triển đời sống này, các đoàn viên phải siêng năng tham dự vào Mầu Nhiệm Thánh Thể và hăng say dấn thân cho những hoạt động của Nhiệm Tích này.

Như vậy, tham gia các hoạt động tông đồ thánh thể gồm hai lãnh vực:

11.1- Tham dự vào Mầu Nhiệm Thánh Thể.

11.2- Rao truyền tình yêu thánh thể.

I- Tham dự vào Mầu Nhiệm Thánh Thể

12- Tham dự vào Mầu Nhiệm Thánh Thể được thể hiện qua hai hoạt động chính:

12.1- Tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ.

12.2- Chầu Thánh Thể.

13- Tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ

Vì Thánh Thể là trung tâm và là nguồn mạch sự sống của các tín hữu, nên mọi tín hữu, đặc biệt là các đoàn viên Huynh Đoàn Thánh Thể phải nỗ lực hết sức để tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ thường xuyên. Nhờ tham dự cách hữu hiệu vào Nhiệm Tích này, đoàn viên không những tìm được sự sống và sức bồi dưỡng, mà còn được kích thích không ngừng để lớn lên trong đời sống thiêng liêng.

14- Chầu Thánh Thể

14.1- Vì cuộc cử hành Thánh Thể chỉ diễn ra khoảng thời gian ngắn, và Chầu Thánh Thể là Thánh Lễ kéo dài, nên nhờ Chầu Thánh Thể, đoàn viên sẽ có dịp suy gẫm, thưởng thức và hấp thụ thái độ cũng như tinh thần của Tin Mừng và các Mầu Nhiệm được cử hành.

142- Chầu Thánh Thể còn là trường dạy cầu nguyện, nhờ đó đoàn viên có thể ý thức hơn về kho tàng tình yêu của Chúa được tiềm tàng nơi Nhiệm Tích Thánh Thể, biết cách tôn thờ, cảm tạ, cầu xin và đền tạ.

14.3- Chầu Thánh Thể cũng giúp đoàn viên cởi mở tâm hồn trước những nhu cầu và ý nguyện của Hội Thánh và của toàn thể nhân loại.

14.4- Đoàn viên có thể chầu Thánh Thể:

14.4.1- Ở bất cứ nhà thờ hay nhà nguyện nào.

14.4.2- Trước Mình Thánh Chúa đặt trên bàn thờ hay trong Nhà Tạm.

14.4.3- Có thể chầu riêng một mình hay chầu chung với nhóm nhiều người.

14.4.4- Có thể chầu một giờ liên tục hay chia thành nhiều lần.

II- Rao truyền tình yêu thánh thể

15- Tham dự Thánh Thể, Rước Lễ thường xuyên, và Chầu Thánh Thể, đó là những phương thế hữu hiệu giúp đoàn viên phát triển đời sống của kẻ tôn thờ đích thực.

Ngoài ra, đoàn viên còn phải tích cực tham gia những hoạt động tông đồ thánh thể tùy theo hoàn cảnh và điều kiện của mỗi người cho phép. Những hoạt động ấy gồm có:

15.1- Cổ võ đời sống thánh thể.

15.2- Cổ võ sự hiệp nhất.

15.3- Đáp ứng những nhu cầu của giáo xứ.

15.4- Đáp ứng những nhu cầu của thế giới.

16- Cổ võ đời sống thánh thể

16.1- Tình yêu đối với Chúa Giê-su trong Thánh Thể luôn thôi thúc đoàn viên cổ võ đời sống thánh thể, nghĩa là khuyến khích mọi người tin thật Chúa hiện diện trong Bí Tích Nhiệm Mầu này, yêu mến Chúa trong Thánh Thể, dấn thân cho Người, nhiệt tâm đáp lại những mời gọi và thách đố của Thánh Thể. Tóm lại, trong mọi hoàn cảnh và bằng cả cuộc sống, đoàn viên phải luôn nỗ lực khuyến khích mọi người dấn thân tích cực hơn cho tình yêu Chúa trong Thánh Thể và cho những hoạt động liên quan đến Bí Tích này.

16.2- Tuy nhiên, công cuộc tông đồ quan trọng mà mỗi đoàn viên đều có thể và có bổn phận phải thi hành là thể hiện lời mời gọi của Thánh Thể và tinh thần cầu nguyện qua cuộc sống hằng ngày.

17- Cổ võ sự hiệp nhất

17.1- Bí Tích Rửa Tội sát nhập ta vào Thân Mình Mầu Nhiệm duy nhất của Chúa Ki-tô, vì thế cử hành Thánh Thể, dấu chỉ hiệp nhất được thể hiện trong Giao Ước Mới giữa Thiên Chúa và nhân loại, chưa thể hoàn tất được bao lâu những người chia sẻ cùng một Bí Tích Thanh Tẩy vẫn còn chia rẽ, hận thù hoặc xa cách nhau.

17.2- Vì thế, cử hành Thánh Thể luôn mời gọi và thôi thúc đoàn viên phải hết sức nỗ lực cổ võ cho sự hiệp nhất giữa mọi người, đặc biệt là giữa các ki-tô hữu, qua mọi hoạt động và trong mọi cảnh vực của cuộc sống.

18- Đáp ứng những nhu cầu của giáo xứ

18.1- Được thấm nhuần tinh thần thánh thể và ý thức rõ phẩm giá của người ki-tô hữu, đoàn viên không thể thờ ơ trước những nhu cầu mục vụ của giáo xứ được.

18.2- Đoàn viên có thể phục vụ giáo xứ bằng nhiều cách tùy theo khả năng và điều kiện cho phép, chẳng hạn đảm nhận những tác vụ liên quan đến phụng vụ, như: đọc Sách Thánh, thừa tác viên cho rước lễ, giáo lý viên, ca viên v.v. Giáo xứ nào cũng rất cần những giáo dân nhiệt thành và thiện chí để đảm nhận những trách nhiệm tương tự như vậy.

18.3- Đoàn viên cũng có thể tham gia các công tác xã hội, hay những công tác có liên quan đến việc phụng sự Thánh Thể, chẳng hạn: coi phòng thánh; quét dọn nhà thờ; giặt khăn thánh, khăn bàn thờ; trưng bày hoa nến … Với niềm tin mãnh liệt vào sự hiện diện của Chúa nơi thánh đường và trên bàn thờ, Người là Vua trời đất, là Chúa trên hết các chúa, thì phụng sự Người như vậy quả là một vinh dự lớn lao cho chúng ta là những tạo vật hoàn toàn bất xứng trước Thánh Nhan vô cùng uy nghi của Người.

19- Đáp ứng những nhu cầu của thế giới

Lời mời gọi của Thánh Thể cốt yếu hệ tại:

19.1- Chấp nhận mọi người như anh chị em với tình yêu vô điều kiện và với lòng quảng đại vô biên, luôn sẵn sàng tha thứ cho mọi người như Chúa đã tha thứ cho ta và truyền dạy ta phải luôn tha thứ cho nhau.

19.2- Cảm thương và săn sóc những người bệnh tật và những người già yếu.

19.3- Quan tâm và đáp ứng những nhu cầu của giới trẻ.

19.4- Góp phần tích cực với mọi người thiện chí trong công cuộc xây dựng đoàn kết, yêu thương, hòa bình và công lý trong mọi cảnh vực của cuộc sống.

19.5- Bằng nhiều cách, đoàn viên có thể đáp lại những nhu cầu trên đây, cũng như đáp lại những tiếng gào thét của lớp người bị đàn áp, bị bóc lột, bị đối xử bất công; của những người thiếu thốn, bất hạnh, tàn tật, thất nghiệp và của tất cả những người thiếu may mắn khác.

19.6- Tình yêu đối với Chúa Giê-su Thánh Thể cũng phải nung nấu và thôi thúc đoàn viên hành động để cộng tác với mọi người thành tâm thiện chí trong công cuộc xây dựng một thế giới mới đầy yêu thương và tốt đẹp hơn, hầu sẵn sàng cho Nước Chúa ngự đến.

B- ĐƯỜNG LỐI CẦU NGUYỆN CỦA GIA ĐÌNH THÁNH THỂ

20- Để được hiệp thông trong tinh thần và trong đời sống cầu nguyện của Gia Đình Thánh Thể, đoàn viên của Huynh Đoàn Thánh Thể luôn được khích lệ và trợ giúp để thấm nhuần và thực hành đường lối cầu nguyện đặc biệt của Dòng Thánh Thể và của Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể.

Sau đây là một vài nét đại cương về đường lối và đời sống cầu nguyện của Dòng Thánh Thể và Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể.

21- Năm Phụng vụ

Dòng Thánh Thể đặt Năm Phụng Vụ làm căn bản cho việc thực hành đời sống cầu nguyện. Vì các Mầu Nhiệm về Chúa Ki-tô được trình bày, tưởng niệm và cử hành trong suốt cả năm, nên đặt Năm Phụng Vụ làm căn bản cho việc thực hành đời sống thiêng liêng, Gia Đình Thánh Thể sẽ khám phá ra những chiều kích phong phú của các Mầu Nhiệm về Chúa, sẽ tham dự vào các Mầu Nhiệm này qua mọi biến cố của cuộc sống hằng ngày.

22- Cử hành Thánh Thể

Cử hành Thánh Thể là một hình thức cầu nguyện tuyệt hảo nhất, vì giúp ta đạt tới chủ đích và tột đỉnh của đời sống cầu nguyện, đó là tham dự và kết hiệp trọn vẹn với Chúa. Quả vậy:

22.1- Khi cử hành Thánh Thể, tức cử hành Cuộc Tưởng Niệm về Chúa Ki-tô, trước hết chúng ta tuyên xưng những kỳ công mà Thiên Chúa đã thực hiện qua dòng lịch sử; đồng thời, nhờ Đức Ki-tô, cùng với Người và trong Người, mà chúng ta dâng lời chúc tụng, tri ân, đền tạ và cầu xin lên Thiên Chúa là Cha, hầu mưu ích cho toàn thể nhân loại.

22.2- Mỗi lần cử hành Thánh Thể là chúng ta được tham dự vào Lễ Hi Sinh của Chúa Ki-tô bao gồm toàn thể đời sống và mọi công cuộc cứu rỗi của Người; và khi tham dự vào Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta được lôi cuốn vào cuộc Vượt Qua của Người từ cõi chết đến sự sống phục sinh, từ ách nô lệ đến tình trạng tự do, nhờ đó chúng ta dần dần được giải thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi và gian ác. Tội lỗi, yếu đuối và quyền lực gian ác, tuy vẫn còn đó và vẫn luôn hoạt động nơi con người của ta, nhưng đồng thời quyền năng của Chúa Ki-tô Phục Sinh cũng luôn lôi kéo ta về cuộc sống mới. Như vậy, nhờ gieo vào xác thịt hay chết của ta hạt giống phục sinh, con người của ta được biến đổi dần để trở nên giống Chúa hơn.

22.3- Cũng trong cuộc cử hành Thánh Thể, chúng ta được liên kết với Lễ Hiến Tế của Chúa Ki-tô. Như vậy, mọi niềm vui và nỗi buồn, mọi lo âu và đau khổ, nói tóm lại, toàn thể cuộc sống của ta đều được bao gồm trong Mầu Nhiệm mà ta cử hành, và sau cùng, cái chết sẽ khởi đầu cho cuộc tham dự vĩnh viễn của ta vào Mầu Nhiệm cao siêu này.

22.4- Ngoài ra, ý thức về sự hiệp nhất giữa con người với mọi loài thụ tạo, chúng ta cũng dâng lên Thiên Chúa mọi tạo vật, cùng với những hi vọng và đau khổ của toàn thể nhân loại khi cử hành Hi Lễ Thánh Thể. Với niềm hi vọng tràn đầy, chúng ta hăng hái tiến đến một thế giới mới trong đó Thiên Chúa sẽ là “mọi sự trong mọi người” (1Cr.15:28; Êp.4:6)

22.5- Sau cùng, cũng như Thánh Thể liên kết chúng ta lại với nhau trong cuộc sống nơi dương gian thế nào, thì Mầu Nhiệm này cung hiệp nhất ta với mọi người quá cố như vậy. Vì thế, qua cuộc cử hành Thánh Thể, đoàn viên tiếp tục hiệp thông với những người quá cố, đặc biệt là với những người thân yêu và ân nhân.

23- Chầu Thánh Thể

23.1- Chúa Giê-su đã sống trọn cuộc sống, nhất là Mầu Nhiệm Vượt Qua của Người trong bầu khí cầu nguyện sâu xa. Vì thế, tinh thần thánh thể luôn thôi thúc đoàn viên noi gương Thầy Chí Thánh sống đời sống cầu nguyện bằng cách kéo dài cuộc cử hành Thánh Thể, tức Chầu Thánh Thể.

23.2- Chầu Thánh Thể là hiện diện trước nhan thánh Chúa ẩn thân dưới hình bánh rượu, và khi hiện diện trước nhan thánh Chúa như vậy, đoàn viên không những biểu lộ và tuyên xưng niềm xác tín vào lời Chúa phán: “Đây là Mình Thầy, hiến tế vì anh em” (Lc.22:19), mà còn biểu lộ khát vọng trở thành lễ vật sống động với Hiến Lễ của Chúa Ki-tô dâng lên Thiên Chúa để ca tụng vinh quang Ngài nữa.

23.4- Vì Bí Tích Thánh Thể biểu lộ sự hiện diện của Chúa Ki-tô dưới một hình thức và dấu chỉ đặc biệt, nên khi đến trước Thánh Thể, sự hiện diện của Chúa sẽ thu hút và mời gọi đoàn viên chiêm ngưỡng Người trong niềm tin, cởi mở tâm hồn cho Người, sẵn sàng đáp lại lời mời gọi hiến thân cho Người. Chầu Thánh Thể luôn thôi thúc đoàn viên đáp lại tất cả những mời gọi ấy.

23.5- Khi Chầu Chúa trong Thánh Thể, đoàn viên cũng liên kết mọi lời cầu nguyện của của mình với lời cầu nguyện của Chúa Ki-tô dâng lên Thiên Chúa là Cha, để xin ơn tha thứ cho những lỗi lầm hằng ngày, để xin ơn phù trợ cho chính mình, cho gia đình, ân nhân và mọi thân thuộc bạn bè, cho Hội Thánh và toàn thể thế giới. 

24- Rước Lễ Thiêng Liêng

24.1- Sự hiện diện của Chúa Giê-su trong Thánh Thể chính là Thánh Lễ kéo dài. Vì thế, cũng như cử hành Thánh Thể luôn mời gọi ta hiệp lễ thế nào, thì Chầu Thánh Thể cũng luôn thôi thúc đoàn viên Rước Lễ Thiêng Liêng như vậy.

24.2- Rước Lễ thiêng liêng không những gia tăng ơn thánh trong tâm hồn, mà còn làm cho đoàn viên thêm khát khao Rước Lễ thật nữa.

25- Đặt Mình Thánh Chúa

25.1- Chầu Thánh Thể trước Mình Thánh Chúa được đặt trên bàn thờ hoặc trên một ngai toà, đó là một trong những hình thức cầu nguyện đặc biệt của Gia Đình Thánh Thể.

25.2- Đặt Mình Thánh Chúa trên bàn thờ hoặc trên ngai tòa có tác dụng lôi cuốn sự chăm chú của ta vào dấu chỉ nhiệm tích. Vì thế, Đặt Mình Thánh Chúa là một trong những phương thế hữu hiệu giúp cho đoàn viên chăm chú hơn vào Chúa và đặt Người làm trọng tâm cho việc cầu nguyện và tôn thờ.

25.3- Mình Thánh Chúa được đặt trên bàn thờ là nơi cử hành Thánh Thể, điều đó muốn nói lên rằng, Chầu Thánh Thể là Thánh Lễ kéo dài, đồng thời cũng mời gọi đoàn viên xác tín và tôn thờ sự hiện diện thực của Chúa nơi Nhiệm Tích này, thúc đẩy đoàn viên biểu lộ niềm tin vào những hoạt động không ngừng của Chúa, Đấng đã tự hiến mình để trở nên Bánh trường sinh cho trần gian.

25.4- Hình thức cầu nguyện này giúp cho đoàn viên ý thức rằng, Chúa Giê-su chính là trung tâm của toàn thể cuộc sống, khi Chúa liên kết đoàn viên với Người: “Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em” (Ga.15:4).

26- Lời Nguyện Phổ Quát

Hiện diện trước nhan Chúa là kho tàng vô cùng phong phú của mọi phúc lành và thiện hảo, đồng thời ý thức cảnh bần cùng túng cực của nhân loại, vì thế lời cầu nguyện của đoàn viên không thể chỉ nhắm vào những nhu cầu riêng của mình, hoặc của một nhóm nhỏ, nhưng còn phải nới rộng đến mọi nhu cầu của toàn thể Hội Thánh và nhân loại nữa, vì Thánh Lễ cũng như Chầu Thánh Thể là lời nguyện của Hội Thánh, nhân danh Hội Thánh và cho Hội Thánh.

27- Với Đức Ma-ri-a

27.1- Đức Ma-ri-a là Nữ Tỳ trọn hảo của Thiên Chúa, là Mẹ của Hội Thánh, là Gương Mẫu tuyệt hảo mà Hội Thánh phải noi theo để sống và cử hành Thánh Thể. Mẹ nêu gương cho mọi kẻ tin theo Chúa Ki-tô về đời sống âm thầm gẫm suy và thực hành Lời Chúa, về lòng trung thành theo Chúa Ki-tô qua các Mầu Nhiệm của Người, về thái độ cởi mở tâm hồn để đón nhận Thánh Thần của Chúa Ki-tô và liên kết mọi tín hữu thành cộng đoàn đức tin, đó là cộng đoàn cùng nhau “Bẻ bánh” và “cầu nguyện” (Cv.2:42).

27.2- Mẹ được tuyên xưng là “Đức Mẹ Thánh Thể”, một tước hiệu được thánh Phê-rô Giu-li-a-nô E-ma xưng tụng vào năm 1867, và được Đức Giáo Hoàng Phao-lô VI châu phê bằng một Sắc Lệnh ký ngày 12 tháng 9, năm 1963. Cũng qua Sắc Lệnh này, Đức Giáo Hoàng đã đặt Đức Mẹ Thánh Thể làm bổn mạng chính của Dòng Thánh Thể và Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể, và ấn định lễ kính người dưới tước hiệu này là ngày 13, tháng Năm.

27.3- Vì thế, Đức Ma-ri-a phải có một vị trí và một vai trò đặc biệt trong đời sống cầu nguyện của Gia Đình Thánh Thể.

Đoàn viên Huynh Đoàn Thánh Thể phải đặc biệt tôn kính, thảo hiếu, noi gương và tin tưởng nơi lời cầu bầu thần thế của Mẹ. 

   
CHƯƠNG 4

GIA NHẬP HUYNH ĐOÀN  

I- ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP HUYNH ĐOÀN

28- Huynh Đoàn Thánh Thể đón nhận tất cả mọi tín hữu đã đến tuổi khôn, được tình yêu thánh thể nung đốt và lôi cuốn, khát vọng muốn sống sung mãn Nhiệm Tích này theo tinh thần và linh đạo của Dòng Thánh Thể được cha thánh E-ma đề ra.

29- Để gia nhập, ứng viên chỉ cần đệ đơn lên Ban Điều Hành của Huynh Đoàn giáo xứ.

30- Trường hợp Huynh Đoàn mới được thành lập:

30.1- Ứng viên đệ đơn lên cha xứ, hoặc Ban Giám Đốc Huynh Đoàn Miền hoặc Tỉnh Dòng Thánh Thể địa phương.

30.2- Thể thức này cũng áp dụng cho trường hợp tập sinh và ứng viên xin tuyên hứa.

II- CÁC GIAI ĐOẠN ĐÀO TẠO

31- Trước khi được trở thành đoàn viên chính thức của Huynh Đoàn Thánh Thể, ứng viên phải được đào tạo qua hai giai đoạn sau:

31.1- Thỉnh sinh.

31.2- Tập sinh.

32- Thời kỳ thỉnh sinh

32.1- Thời kỳ thỉnh sinh kéo dài ít nhất ba tháng.

32.2- Trong thời gian này, thỉnh sinh sẽ học tập:

32.2.1- Đại cương về tiểu sử Đấng Sáng Lập Dòng Thánh Thể.

32.2.2- Đại cương về lịch sử Dòng Thánh Thể.

32.2.3- Đại cương về mục đích, bổn phận và các hoạt động của Dòng

Thánh Thể và của Huynh Đoàn Thánh Thể.

32.3- Một tháng trước khi mãn thời kỳ thỉnh sinh, ứng viên đệ đơn lên Ban Điều

Hành giáo xứ để xin khởi đầu năm tập.

33- Thời kỳ tập sinh

33.1- Sau khi được Ban Điều Hành Huynh Đoàn giáo xứ chấp thuận bằng phiếu kín với số phiếu quá bán, thỉnh sinh bắt đầu thời gian tập kéo dài một năm.

33.2- Trong thời gian tập, tập sinh sẽ học hỏi và thực hành Nội Qui của Huynh Đoàn, linh đạo và đường lối cầu nguyện của Dòng Thánh Thể, đào sâu giáo lý về Thánh Thể.

33.3- Một tháng trước khi kết thúc năm tập, tập sinh đệ đơn lên Ban Điều Hành Huynh Đoàn giáo xứ để xin tuyên hứa. 

33- Đào tạo sau tuyên hứa

Sau khi tuyên hứa, đoàn viên vẫn phải tiếp tục học hỏi và đào sâu thêm về linh đạo thánh thể, Kinh Thánh và giáo lý Thánh Thể.      

CHƯƠNG 5

TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH 

34- Cơ cấu tổ chức

34.1- Đơn vị căn bản của Huynh Đoàn Thánh Thể là Huynh Đoàn giáo xứ.

34.2- Huynh Đoàn giáo xứ có thể gồm nhiều giới khác nhau, như: giới trẻ, giới trung niên, giới lão thành.

34.3- Các Huynh Đoàn giáo xứ họp thành Huynh Đoàn giáo phận.

34.4- Các Huynh Đoàn địa phương được họp thành Huynh Đoàn Miền hoặc Tỉnh.

35- Điều hành

35.1- Điều hành Huynh Đoàn các cấp là một Ban Điều Hành gồm có: Đoàn Trưởng, Đoàn Phó, Thư Ký, do Huynh Đoàn trực thuộc bầu ra, được cha linh hướng trực thuộc hoặc Ban Giám Đốc Huynh Đoàn của Dòng Thánh Thể chuẩn y.

35.2- Huynh Đoàn có thể thêm Thủ Quĩ, nhưng nếu thêm chức vụ Thủ Quĩ thì cũng phải thêm Ủy Viên Đào Tạo để tránh những khó khăn trong việc bầu phiếu.

36- Nhiệm vụ của Ban Điều Hành

36.1- Đoàn Trưởng:

36.1.1- Điều hành tổng quát mọi sinh hoạt của Huynh Đoàn trực thuộc.

36.1.2- Triệu tập và và chủ tọa các phiên họp định kỳ.

36.1.3- Thâu nhận các thỉnh sinh và tập sinh.

36.1.4- Triệu tập bầu cử.

36.2- Đoàn phó

36.2.1- Thay thế Đoàn Trưởng khi vị này không thể thi hành được nhiệm vụ vì bất cứ lý do gì.

36.2.2- Cùng với Đoàn Trưởng tổ chức các giờ Chầu, các lễ nghi thâu

nhận thỉnh sinh và tập sinh.

36.3- Thư Ký

36.3.1- Ghi chép các biên bản và lưu trữ các hồ sơ.

36.3.2- Đặc trách thông tin liên.

37- Nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ của Ban Điều Hành là ba năm và có thể tái cử.      

CHƯƠNG 6

BẦU CỬ

I- NGUYÊN TẮC TỔNG QUÁT

38- Quyền bầu cử

38.1- Mọi đoàn viên đã tuyên hứa và thường xuyên tham dự các sinh hoạt của Huynh Đoàn đều có quyền bầu cử.

38.2- Quyền bầu cử không thể ủy thác cho người khác, và cũng không ai được bầu cho chính mình.

39- Quyền thụ cử

Để được bầu vào các chức vụ trong Ban Điều Hành của Huynh Đoàn, đoàn viên phải thuộc về Huynh Đoàn ấy và thường xuyên tham dự các sinh hoạt của Huynh Đoàn.

II- TIẾN TRÌNH BẦU CỬ

40- Ban Bầu Cử

Một tháng trước khi Ban Điều Hành đương nhiệm mãn hạn, Ban Điều Hành này phải điều động Huynh Đoàn bầu ra một Ban Bầu Cử gồm có: một chủ tọa, một thư ký và hai người kiểm phiếu.

41- Triệu tập bầu cử

Ngay sau khi có Ban Bầu Cử, Ban Điều Hành đương nhiệm chính thức triệu tập bầu cử bằng văn thư, ấn định ngày giờ và địa điểm bầu cử.

42- Bầu phiếu

42.1- Trong các cuộc bầu phiếu, những ai được quá bán tổng số phiếu của các cử tri hiện diện, sẽ đắc cử.

42.2- Trường hợp không ai đắc cử ở vòng đầu, cử tri sẽ bầu cho năm người cao phiếu nhất.

42.3- Nếu không ai đắc cử ở vòng hai, cử tri sẽ bầu cho hai người cao phiếu nhất.

42.4- Trường hợp hai người ngang phiếu nhau ở vòng bầu phiếu này thì ai tuyên hứa trước sẽ đắc cử.

Nếu hai người tuyên hứa đồng thời thì ai cao niên hơn sẽ đắc cử.

43- Sau bầu cử

43.1- Biên bản của cuộc bầu cử phải làm thành hai bản: một bản gởi về Văn Phòng Giám Đốc và một bản lưu tại Huynh Đoàn địa phương.

43.2- Ban Điều Hành cũ phải làm bàn giao công khai cho Ban Mới nội trong vòng mười ngày kể từ ngày Ban Mới đắc cử.   

PHỤ TRƯƠNG

I- CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐỊNH KỲ

Huynh Đoàn giáo xứ nên họp định kỳ, chẳng hạn mỗi tháng một lần. Chương trình nghị sự có thể gồm những tiết mục sau:

1- Kinh Chúa Thánh Thần.

2- Kinh thánh E-ma

3- Lời Chúa.

4- Chia sẻ Lời Chúa hoặc huấn đức của cha linh hướng.

5- Kiểm điểm công tác trong tháng.

6- Chia sẻ và phân công cho tháng tới.

7- Kết thúc bằng Kinh Lạy Cha hoặc một nào khác thích hợp.

II- NGHI THỨC THÂU NHẬN THỈNH SINH VÀ TẬP SINH

1- Chấp nhận một ứng viên vào thời kỳ Thỉnh Sinh và Tập Sinh là nhiệm vụ của Đoàn Trưởng sau khi ứng viên được Ban Điều Hành giáo xứ chấp thuận (Thủ Bản #3613).

2- Nên tổ chức nghi thức thâu nhận vào cuối giờ chầu của Huynh Đoàn.

3- Sau đây là Nghi Thức thâu nhận các ứng viên vào thời kỳ Thỉnh Sinh và Tập Sinh.

- Đoàn Trưởng:

Xin mời anh (chị) em xin gia nhập thời kỳ Thỉnh Sinh (Tập Sinh) tiến lên trước gian cung thánh.

(Các ứng viên tiến lên trước gian cung thánh)

- Đoàn Trưởng:

Để được chia sẻ ơn đoàn sủng của thánh Phê-rô Giu-li-a-nô E-ma là sống sung mãn Mầu Nhiệm Thánh Thể và rao truyền ý nghĩa của Mầu Nhiệm này cho mọi người, để Nước Chúa Ki-tô hiển trị và vinh quang Thiên Chúa được rạng tỏ khắp trần gian, vì thế anh (chị) em muốn trở thành những đoàn viên của Huynh Đoàn Thánh Thể.

Sau khi được Huynh Đoàn chấp thuận và với năng quyền được ủy thác cho tôi, tôi xin tuyên bố: kể từ giờ phút này, anh (chị) được chính thức thâu nhận vào thời kỳ Thỉnh Sinh (Tập Sinh).

Nguyện xin quyền năng và tình yêu của Chúa Giê-su Thánh Thể kiện toàn ước nguyện của anh (chị) em.

- Các ứng viên:

Tạ ơn Chúa.

(Nghi thức được kết thúc bằng Phép Lành Mình Thánh Chúa)

III- NGHI THỨC TUYÊN HỨA  

Nghi Thức Tuyên Hứa có thể tổ chức trong Thánh Lễ, hoặc ngoài Thánh Lễ.

A- NGOÀI THÁNH LỄ

I- Chuẩn bị

- Nên tổ chức Nghi Thức Tuyên Hứa trước Mình Thánh Chúa được đặt trên bàn thờ.

- Các ứng viên hiện diện ở những hàng ghế đầu.

- Trên bàn thờ nhỏ đặt cạnh bàn thờ, dọn sẵn: Nước Thánh, Huy Hiệu, Thủ Bản và Vi Bằng.

- Linh mục tiến ra báo chào bàn thờ, rồi nếu chưa đặt Mình Thánh, ngài sẽ đặt Mình Thánh trước khi khởi đầu Nghi Thức Tuyên Hứa.

- Nếu đã đặt Mình Thánh rồi, linh mục bái kính Mình Thánh, rồi quay về hướng cộng đoàn và khởi đầu Nghi Thức Tuyên Hứa.

II- Nghi thức

- Đoàn Trưởng:

Xin mời anh (chị) em ứng viên tuyên hứa tiến lên trước cung thánh.

(Các ứng viên tiến lên trước bàn thờ)

- Linh mục:

Anh (chị) em tới đây hôm nay với mục đích gì?

- Ứng viên:

Nhận biết tình yêu Thiên Chúa được thể hiện nơi Chúa Giê-su và được cử hành nơi Bí Tích Thánh Thể, con muốn đáp lại ơn cao cả ấy bằng cách dâng hiến trọn tình yêu của con cho Người.

- Linh mục:

Làm thế nào anh (chị) em có thể đạt được ý nguyện ấy?

- Ứng viên:

Con sẽ đặt Bí Tích Thánh Thể làm trung tâm của đời sống con, sẽ thường xuyên tham dự vào Mầu Nhiệm này, sẽ cố gắng chầu Thánh Thể mỗi tuần một giờ, và nỗ lực truyền bá tình yêu Chúa cho mọi người qua cuộc sống hằng ngày (7)

- Linh mục:

Anh (chị) em tìm nguồn năng lực ở đâu để có thể thực hiện được như vậy?   

(7)- Những lời Tuyên Hứa này không buộc thành tội, nhưng chỉ nhắm giúp đoàn viên nên hoàn thiện hơn và nhất là để chính thức đăng ký đoàn viên vào Gia Đình Thánh Thể để được chia sẻ mọi ân huệ thiêng liêng của Gia Đình này.  

- Ứng viên:

Nguồn cảm hứng và năng lực cho cuộc hiến thân của con sẽ là Phúc Âm và Thánh Thể, nguồn trợ lực và khích lệ cho con sẽ là cộng đoàn dân Chúa, những người đồng hành với con và đã từng được nếm hương vị ngọt ngào của lòng nhân hậu Chúa nơi Bí Tích Tình Yêu.

Cùng với đại Gia Đình Thánh Thể, con xin dâng lên Chúa đang hiện diện trước mặt con đây, trót cuộc sống con để làm lễ vật tôn thờ, chúc tụng, cảm tạ, đền tội và cầu xin.

Nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a và của thánh Phê-rô Giu-li-a-nô E-ma, với sự nâng đỡ và khích lệ của toàn thể dân Chúa, đặc biệt là của đại Gia Đình Thánh Thể, con xin tuyên xưng bằng cả cuộc sống con: Vương Quyền, Uy Lực và Vinh Quang là của Chúa đến muôn đời.

- Linh mục:

Với năng quyền được ủy thác cho tôi, tôi chấp nhận Lời Tuyên Hứa của anh (chị) em, và chấp nhận anh (chị) em vào Huynh Đoàn Thánh Thể. Nhờ hiệp thông với đại Gia Đình Thánh Thể, ước chi anh (chị) em luôn tìm được nguồn năng lực, khích lệ và trợ giúp, để được thêm phấn khởi, hầu hiến thân trọn vẹn hơn cho Chúa Giê-su, Đấng Cứu Chuộc trần gian. Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.

- Ứng viện:

Amen.

(Linh mục làm phép Huy Hiệu, Thủ Bản và Vi Bằng)

- Linh mục:

Chúng ta dâng lời cầu nguyện:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin làm phép + những Huy Hiệu, Thủ Bản và Vi Bằng này. Xin cho chúng trở nên biểu hiệu của sự dấn thân cho tình yêu Chúa Giê-su nơi Bí Tích Thánh Thể, nhắc nhở và khích lệ những ai xử dụng chúng luôn thể hiện tình yêu ấy nơi cuộc sống hằng ngày, để Nước Chúa Ki-tô ngự đến trong tâm hồn họ và trên khắp trần gian. Chúng con nguyện xin Chúa, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

- Ứng viên:

Amen.

Linh mục trao Huy Hiệu, Thủ Bản và Vi Bằng cho các tân đoàn viên.

Nghi thức được kết thúc bằng Phép Lành Mình Thánh.    

IV KINH TUYÊN HỨA

Dù là tôi tớ bất xứng của Đức Ki-tô, nhưng cậy tin vào ơn Chúa, dưới sự hướng dẫn và phù trợ của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a Vô Nhiễm, cùng với sự che chở và cầu bầu của Đức Tổng Lãnh Thiên Thần Mi-ca-e, thánh cả Giu-se, các thánh Tông Đồ Phê-rô và Phao-lô, thánh Gio-an môn đệ yêu quí của Chúa, thánh Phê-rô Giu-li-a-nô E-ma, cùng toàn thể Các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam;

Con nguyện hiến dâng chính mình con, cùng trót cả trái tim, linh hồn và mọi tài năng của con, để tôn thờ và phụng sự Chúa Giê-su ngự thật trong Thánh Thể vì yêu thương nhân loại.

Con cũng xin liên kết cuộc sống con với mọi sinh hoạt của Gia Đình Thánh Thể, để hoạt động cho Nước Tình Yêu Chúa ngự đến trên khắp trần gian và vinh quang của Người giấu ẩn nơi Bí Tích Nhiệm Mầu được chiếu tỏa rạng ngời hơn.

Lạy Chúa, xin gia tăng ơn thánh Chúa trong con. Lạy Mẹ Ma-ri-a, Mẹ Chúa Giê-su và Mẹ con, xin phù trợ và nâng đỡ con như con yêu của Mẹ; chỉ dạy cho con biết cách phụng thờ Chúa Giê-su và luôn làm đẹp lòng Người trong mọi sự, hầu ngày sau được diễm phúc cùng Mẹ mà ngợi khen, tôn thờ và yêu mến Người đến muôn đời. Amen.    

V- KINH THÁNH E-MA

Lạy cha thánh Phê-rô Giu-li-a-nô E-ma, cha đã được ơn cao cả nhận biết kho tàng vô giá dành cho nhân loại nơi Bí Tích Thánh Thể, được lòng cháy lửa yêu mến Bí Tích Tình Yêu, được tâm hồn nhiệt thành khát mong cho nhân loại đến chúc tụng và tôn thờ Chúa ẩn thân nơi Mầu Nhiệm Đức Tin này. Xin cầu cho chúng con biết noi gương cha, trung thành thờ kính Thánh Thể trong tinh thần và chân lý, luôn cố gắng tấn tới trong mọi nhân đức, nhất là đức khiêm nhường, để nhờ được Chúa ngự vào tâm hồn, chúng con cũng được kết hiệp với Người mỗi ngày một mật thiết hơn như lòng cha hằng mong ước.

Xin cha cũng cầu cho chúng con luôn tỏ lòng thảo hiếu và sùng kính Đức Ma-ri-a là Mẹ Thánh Thể, để nhờ Mẹ dẫn dắt, chúng con biết cách phụng thờ Chúa ẩn thân nơi Bí Tích Nhiệm Mầu này, hầu ngày sau được thờ lạy, chúc tụng và yêu mến Người đến muôn đời. Amen.    

    
NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG

 

- Nguồn gốc

- Đặc điểm

- Mục đích

- Gia Đình Thánh Thể

- Nhiệm vụ

- Các ân huệ

CHƯƠNG 2: LINH ĐẠO THÁNH THỂ

A- Qui hướng về Thánh Thể

B- Dựa trên tinh thần Phúc Âm

CHƯƠNG 3: ĐỜI SỐNG THIÊNG LIÊNG

I- Tham gia các hoạt động tông đồ thánh thể

A- Tham dự vào Mầu Nhiệm Thánh Thể

- Tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ

- Chầu Thánh Thể

B- Rao truyền tình yêu thánh thể

- Cổ võ đời sống thánh thể

- Cổ võ sự hiệp nhất

- Đáp ứng những nhu cầu của giáo xứ

- Đáp ứng những nhu cầu của thế giới.

II- Đường lối cầu nguyện của Dòng Thánh Thể

- Năm Phụng Vụ

- Cử hành Thánh Thể

- Rước Lễ thiêng liêng

- Đặt Mình Thánh Chúa

- Lời nguyện phổ quát

- Với Đức Ma-ri-a

CHƯƠNG 4: GIA NHẬP

I- Điều kiện gia nhập.

II- Các giai đoạn đào tạo

- Thời kỳ thỉnh sinh

- Thời kỳ tập sinh

- Sau tuyên khấn

CHƯƠNG 5: TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH

I- Cơ cấu tổ chức

II- Điều hành

- Nhiệm vụ của Ban Điều Hành:

* Đoàn Trưởng

* Đoàn Phó

* Thơ ký

- Nhiệm kỳ của Ban Điều Hành

CHƯƠNG 6: BẦU CỬ

I- Nguyên tắc chung

- Quyền bầu cử.

- Quyền thụ cử.

II- Tiến trình bầu cử

- Ban Bầu Cử

- Triệu tập bầu cử

- Bầu phiếu

- Sau bầu cử

PHỤ TRƯƠNG

I- Chương trình họp định kỳ

II- Nghi thức nhận vào thỉnh sinh và tập sinh

III- Nghi thức tuyên hứa.

IV- Kinh tuyên hứa

V- Kinh thánh E-ma

NỘI DUNG