Thư Đức Thánh Cha gởi tất cả các tín hữu Công Giáo trên thế giới