Thánh Lễ Lãnh Bí Tích Khai Tâm Giáoxứ An Phú

          "Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến, ngự đến trong lòng con, đổi mới tâm hồn con"
 
          Sau những ngày chăm chỉ học hỏi giáo lý và thực hành đời sống đạo, 50 anh chị em dự tòng đã được lãnh các Bí tích Khai tâm, để trở nên chi thể mới của Đức Kitô và là con cái Hội Thánh.
 
          Thánh lễ Chúa nhật và nghi thức ban Bí tích Khai tâm do Lm chánh xứ Gioan Baotixita Trịnh Xuân Cường và Cha Phó Giuse Phạm Hoàng Thịnh - chủ sự.
 
Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 13 người và mọi người đang đứng
 
Có thể là hình ảnh về 2 người và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'KHẨN CẦU LIÊN'
 
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 14 người và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng, hoa và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 12 người, mọi người đang đứng và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'K: Lạy Chúa Thánh Thần xin ngự đến, ngự đên trong lòng con, đồi mới tâm hôn con. स'
 
Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 14 người, mọi người đang đứng và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 7 người, mọi người đang đứng và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng, hoa và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và trong nhà
 
Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết '9 KHẨN CẦU LIÊ HOÁN CÁI 十'
 
Có thể là hình ảnh về 11 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'KHẨN CẦU LIÊN 十 HOÁN CẢI cUỘc ĐỜI CON'
 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.