Thủ Bản

Lễ Đức Mẹ Thánh Thể

Lễ Đức Mẹ Thánh Thể

Lạy Cha là Thiên Chúa rất nhân từ, dưới chân thập giá Đức Giê-su, Cha đã muốn cho thân mẫu của Con Cha tham dự vào mầu nhiệm cứu độ trần gian. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin cho chúng con luôn cử hành lễ tưởng niệm mầu nhiệm cao cả ấy với tâm hồn sốt sắng và được đổi mới không ngừng

 • Lễ Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma

  Lễ Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma

  Lạy Thiên Chúa, Chúa đã làm cho lòng Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma bừng cháy lửa yêu mến lạ lùng đối với mầu nhiệm Mình và Máu Đức Ki-tô, Con Chúa. Xin cho chúng con lãnh nhận được ơn phúc dồi dào...

 • Kinh Đức Mẹ Thánh Thể

  Kinh Đức Mẹ Thánh Thể

  Lạy Mẹ Ma-ri-a, / Mẹ là người có phúc nhất trong giới phụ nữ. / Thiên Chúa đã muốn Mẹ trở nên hiền mẫu Chúa Ki-tô/ và cộng tác viên của Người, / vì Mẹ hằng thuận theo thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự.

 • Kinh Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma

  Kinh Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma

  Lạy Cha Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, / Cha đã được đặc ân cao quý / là nhận biết kho tàng vô giá dành cho nhân loại nơi Nhiệm Tích Thánh Thể. / Thiên Chúa đã ban cho Cha một tâm hồn bừng cháy...

 • Phần III Các Nghi Thức

  Phần III Các Nghi Thức

  Thâu nhận làm Thỉnh Sinh: trong một giờ chầu, trước phép lành Mình Thánh Chúa. – Thâu nhận vào Năm Tập: trong một Thánh Lễ, sau Bài Giảng - Người Dẫn: Xin mời những anh chị em có tên sau đây tiến...

 • Phần II Chương Chương V Tổ Chức Và Quản Trị

  Phần II Chương Chương V Tổ Chức Và Quản Trị

  Sau khi nhận đơn, một trong những điều Bề Trên Giám Tỉnh cần xét đến là liệu Huynh Đoàn sắp thành lập có thể có một vị Hướng Dẫn hay không, nhất là khi Huynh Đoàn đó ở ngoài vùng thuộc trách nhiệm...

 • Phần II Chương III Và IV Sứ Mạng Và Phục Vụ

  Phần II Chương III Và IV Sứ Mạng Và Phục Vụ

  Hội viên tích cực dấn thân vào các hoạt động tông đồ giáo dân do giáo xứ đề xuất và các công tác loan báo Tin Mừng khác khi có thể, nhất là nhiệt tình làm chứng cho Đức Ki-tô và những giá trị Tin...

 • Phần II Chương I Căn Tính Và Mục Tiêu

  Phần II Chương I Căn Tính Và Mục Tiêu

  Bản Quy Chế này hướng tới những anh chị em giáo dân Việt Nam trong và ngoài nước muốn nhận sự đồng hành thiêng liêng của các Linh Mục Tu Sĩ Thánh Thể Tỉnh Dòng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và muốn...

 • Chương V Tổ Chức và Quản Trị

  Chương V Tổ Chức và Quản Trị

  Hội Thánh Thể gắn liền với Dòng Thánh Thể và Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể như một Hiệp Hội riêng của Dòng, vì đã được Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma thành lập để liên kết thiêng liêng với hai Hội Dòng của...

 • Chương IV Thâu Nhận và Thường Huấn

  Chương IV Thâu Nhận và Thường Huấn

  Các hội viên ý thức rằng: càng sống tinh thần Ki-tô đích thực theo linh đạo và sứ vụ của chính Hội Dòng, họ càng được thông phần hữu hiệu và sâu xa vào đặc sủng của Đấng Sáng Lập.

 • Chương III - Sứ Mạng và Phục Vụ

  Chương III - Sứ Mạng và Phục Vụ

  Đón nhận mệnh lệnh Đức Ki-tô đã truyền ban cho các tông đồ, chúng ta làm chứng và loan báo Tin Mừng bằng chính cách sống của chúng ta. Chúng ta mời gọi mọi người hiệp thông với Thiên Chúa, mối...

 • Chương II - Cuộc Sống Được Thánh Thể Định Hình

  Chương II - Cuộc Sống Được Thánh Thể Định Hình

  Thánh Thể định hình lối sống cá nhân, gia đình và xã hội của chúng ta. Chúng ta cố tìm hiểu từng sự việc theo ánh sáng của bí tích này và góp phần đem tinh thần Ki-tô vào các sự việc trần thế.

 • Chương I - Căn Tính và Mục Tiêu

  Chương I - Căn Tính và Mục Tiêu

  Được tinh thần của Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma thúc đẩy, chúng ta họp nhau lại thành Hội Thánh Thể, một Hiệp Hội tín hữu thuộc riêng Dòng Thánh Thể và Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể. Hiệp Hội này đã được...

 • Thư Ngỏ

  Thư Ngỏ

  Bí Tích Thánh Thể là nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống Kitô hữu như Công Đồng Vaticanô II đã xác tín trong Hiến Chế Lumen Gentium số 11. Sách Giáo Lý Công giáo ở số 1324 và các Đức Giáo Hoàng,...

 • Lời Giới Thiệu

  Lời Giới Thiệu

  Không chỉ tại Việt Nam, mà trên toàn thế giới, nhất là từ sau Năm Thánh 2000, việc tôn thờ Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể luôn được người giáo dân đề cao cách đặc biệt. Trong nhiều nhà thờ...

 • Lời Đầu

  Lời Đầu

  Tập Hướng Sống này đề nghị một lối sống Thánh Thể cho những anh chị em giáo dân đã liên kết với các Hội Dòng do Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma (Pierre-Julien Eymard) sáng lập: Dòng Thánh Thể và...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.