Thánh Lễ phong chức Linh Mục và Phó Tế: vào lúc 8g30, ngày 01/07/2022