Video Giải Đáp Phụng Vụ

ĐANG KHI LÃNH NHẬN PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH

ĐANG KHI LÃNH NHẬN PHÉP LÀNH MÌNH THÁNH

Đang khi nhận phép lành Mình Thánh, các tín hữu làm gì? Quan sát thực tế, chúng ta thấy cử điệu của tín hữu không thống nhất, mỗi nơi mỗi khác, với những cử điệu như sau: có người chỉ ngước nhìn Thánh Thể (đa số); hoặc vừa ngước nhìn vừa làm dấu thánh giá; hoặc chỉ cúi đầu...

  • THỪA TÁC VIÊN ĐỌC SÁCH

    THỪA TÁC VIÊN ĐỌC SÁCH

    Thừa tác viên đọc Bài đọc I không tiến lên giảng đài khi chủ tế còn đang đọc lời tổng nguyện, thậm chí cũng không tiến lên giảng đài khi chủ tế còn đang đọc câu kết của lời nguyện này...

  • Thinh Lặng Trong Phụng Vụ

    Thinh Lặng Trong Phụng Vụ

    Chúng ta thấy tồn tại dường như có hai thái cực: (1) trước Công đồng Vatican II, cử hành phụng vụ dường như là chuyện riêng của vị tư tế, người tham dự thường thụ động và chỉ lo làm việc...

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.