Suy Niệm Lời Chúa

Chúa Nhật Tuần XXXI - Mùa Thường Niên - Năm C

Chúa Nhật Tuần XXXI - Mùa Thường Niên - Năm C

Cộng đoàn kính mến! Làm cho mọi người chung quanh trở nên tốt hơn là bổn phận của mọi Kitô hữu chúng ta. Từ bài học của tin mừng hôm nay, và từ kinh nghiệm tiếp xúc với giới trẻ, con nhận ra rằng: để trở nên tốt, người ta cần lời khuyến khích hơn trách mắng