Suy Niệm Trước Thánh Thể

Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 19 Thường Niên - Năm B

Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 19 Thường Niên - Năm B

"Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống".