Cầu nguyện trước Thánh Thể theo Tin Mừng CN 15 Thường Niên - Năm B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô 6,7-13.

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi, Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế. Và Người truyền các ông đi đường, đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo. Người lại bảo: "Đến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ". Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.

LỜI MỜI GỌI CỘNG TÁC

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đến trần gian để giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và sự chết. Tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng con biết, sau một thời gian kêu gọi, Chúa mời gọi các tông đồ cộng tác với Chúa và sai các ông đi thực hiện sứ mạng đem ơn cứu độ cho nhân loại.

Khi các ông ra đi, Chúa dặn dò các ông trở nên giống như Chúa khi vào trần gian này, đó là “đừng mang gì, ngoài cây gậy, không mang bị mang bánh, không mang tiền trong túi, nhưng chân đi dép, và đừng mặc hai áo.” Ngoài ra một cách thiết thực hơn, Chúa còn nhấn mạnh để trấn an các ông “Đến đâu, các con vào nhà nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. Ai không đón tiếp các con, cũng không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi đó, phủi bụi chân để làm chứng tố cáo họ”.

Các ông đã vui vẻ tiếp nhận sự sai đi với lòng đầy tin tưởng “Các ông ra đi rao giảng sự thống hối. Các ông trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành nhiều bệnh nhân.”. như thế là bước đầu các ông đã làm nên chuyện, đã có những kết quả tốt.

Như khi xưa các ông được Chúa mời gọi theo Chúa, các ông liền từ bỏ mọi sự mà theo, mà chẳng có đòi hỏi một điều kiện gì tối thiểu cho cuộc sống mai sau; cho đến hôm nay, thêm một bước nữa, “Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai tông đồ và sai từng hai người đi” các ông cũng không đặt điều kiện gì cho việc ra đi này, ngoài việc chỉ biết vâng nghe theo Lời Chúa truyền dạy, với hồng ân “Người ban cho các ông có quyền trên các thần ô uế.” Thế là các ông từ bỏ mọi sự và hăng say lên đường thi hành sứ mạng.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, các tông đồ ngày xưa theo Chúa, được hạnh phúc sống trong Chúa, được ở với Chúa và thuộc về Chúa và các ông đã làm như Chúa truyền dạy. Chính vì vậy, mà chúng con cũng như nhiều người khác qua mọi thời đại, ở khắp mọi nơi… mới có diễn phúc đón nhận ơn cứu độ Chúa tặng ban.

Nhưng không chỉ là sự may mắn như thế, một khi chúng con đọc kỹ và suy nghĩ xa hơn nữa thì chúng con cũng sẽ phải nhận ra một điều thiết yếu là, sứ mạng ngày xưa Chúa trao cho các tông đồ, hôm nay Chúa cũng trao cho mỗi người chúng con. Quả thật là như thế, khi chúng con nhận lãnh bí tích Rửa tội, gia nhập Giáo Hội của Chúa thì chúng con cũng được lãnh nhận các chức vụ: Tư tế, ngôn sứ và vương đế. Cũng như trong đời sống của các tín hữu, chúng con luôn được Giáo Hội nhắc đi nhắc lại vai trò làm chứng nhân cho Chúa trong cuộc sống.

Với vai trò và sứ mạng này của mỗi người, chúng con phải làm sao sống cho đúng để còn giúp người khác hiểu biết về Chúa cũng như về ơn ban của Chúa.

Trong việc làm chứng nhân, loan báo Tin Mừng của Chúa cho mọi người mới đầu chúng con nghĩ thật là đơn giản và nhẹ nhàng, như qua sự hiện diện của các ngôi nhà thờ giữa xóm làng, qua các thánh lễ trang trọng được diễn ra với sự hiện diện đủ mọi thành phần, hay là qua các ngày lễ quan trọng của Giáo Hội…

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, với một vài cách nhìn nhận kể trên, cùng một vài việc làm khác nữa… chúng con nghĩ là đã đủ chu toàn việc Chúa trao phó trong đời của một người tín hữu. nhưng khi nhìn vào cuộc đời theo Chúa của các tông đồ, cũng như của cha ông chúng con ngày xưa, mà hôm nay chúng con đang mừng kính các ngài nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày các ngài được tôn vinh…mà chúng con phải giật mình! Vì để trở thành một ngôn sứ đích thật, cũng như là một chứng nhân thì không chỉ có giây phút nào đó, hay là ở một giai đoạn thuận lợi, mà là cả cuộc đời của chúng con trong mọi hoàn cảnh, môi trường, cũng như với hết mọi người, kể cả những kẻ không đội trời chung nữa.

Bởi vì, khi chúng con đã lãnh nhận nhưng không thì chúng con cũng phải cho đi không tính toán. Hơn nữa, khi chúng con có thật tình sống trong sứ mạng này, thì chúng con mới mong lãnh nhận được hồng ân của Chúa ban, vì không làm thì sao mà có được!

Biết rõ điều này, chúng con đã cố gắng không ngừng, nhưng chúng con xét thấy mình còn quá nhiều thiếu sót, yếu kém…cho nên nhiều khi không đạt kết quả, mà còn có những phản chứng! Vì thế xin Chúa trợ giúp chúng con luôn mãi, để chúng con được mau mắn nhận biết và can đảm điều chỉnh những gì chưa đúng, chưa thích hợp… để qua đó thực hiện sứ mạng Chúa trao một cách trọn vẹn ngay trong hoàn cảnh mà chúng con đang sống.

Thiên Quang sss

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.