Thủ Bản

Thủ Bản Huynh Đoàn Thánh Thể

Thủ Bản Huynh Đoàn Thánh Thể

Huynh Đoàn Thánh Thể, danh xưng nguyên thủy là Hiệp Hội Thánh Thể (1), do thánh Phê-rô Giu-li-a-nô E-ma (2), Đấng Sáng Lập Dòng Thánh Thể, thành lập ngày 17 tháng 11, năm 1859, để kiện toàn khát vọng truyền bá sâu rộng lòng tôn sùng Thánh Thể của ngài.