Đức Mẹ

Của Hồi Môn Của Đức Maria Vô Nhiễm

Của Hồi Môn Của Đức Maria Vô Nhiễm

Vào ngày thụ thai vô nhiễm, Đức Maria đã lãnh nhận một của hồi môn lộng lẫy qua việc giữ những bổn phận trác việt và phẩm chức khôn sánh: chức Mẹ Thiên Chúa. Rồi Mẹ đã lãnh nhận kho tàng ân sủng, nó làm cho Mẹ nên Đấng Đồng công Cứu chuộc nhân loại, nên người góp phần vào công cuộc cứu chuộc chúng ta.

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.