Dòng Thánh Thể Việt Nam

Kinh Xin Chúa Thương Xót Chúng Con (Kyrie)

Kinh Xin Chúa Thương Xót Chúng Con (Kyrie)

Căn cứ vào Nghi thức Thánh lễ, Kyrie rõ ràng không thuộc vào phần "Hành động Thống hối". Trước kia và hiển nhiên là hiện nay, Kyrie là "những lời...