Giáo Lý Thánh Thể

  • Chầu Thánh Thể

    Chầu Thánh Thể

    “Hội Thánh Công giáo đã và vẫn luôn tôn thờ Thánh Thể, không chỉ trong mà còn ngoài Thánh Lễ nữa” (GLHTCG 1378). Từ sự hiện diện của Đức Kitô trong cử hành Thánh Thể đến chỗ thờ phượng Đức Kitô...

  • Giá Trị Cao Quý Của Bí Tích Thánh Thể

    Giá Trị Cao Quý Của Bí Tích Thánh Thể

    Với Chúa Nhật Lễ Lá, Giáo Hội bước vào Tuần Thánh. Tam Nhật Vượt Qua là trọng tâm của đời sống đức tin ở đó Kitô hữu được mời gọi tưởng niệm cuộc thương khó, cái chết trên thập giá và hướng đến...