Chương 12 - Đại Cương Về Phụng Vụ Thánh Thể

CHƯƠNG 12
ĐẠI CƯƠNG VỀ PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

 

127- Phụng Vụ Thánh Thể được cấu tạo thế nào?

Khi thiết lập Thánh Thể, Chúa Giê-su cầm lấy bánh và chén rượu, rồi sau khi đọc lời chúc tụng và tạ ơn, Người trao bánh cho các môn đệ và phán: “Anh em hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy”[1], rồi Người trao chén cho họ và nói: “Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy”[2]. Đoạn Người truyền cho các ông: “Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy[3].

          Trung thành với lệnh truyền của Chúa, các môn đệ tiếp tục cử hành Bữa Tối của Người theo cùng một cách thức như Người đã thực hiện, Vì thế, Phụng Vụ Thánh Thể gồm ba phần chính:

1- Chuẩn bị lễ vật.

2- Lời nguyện tạ ơn, tức Kinh Nguyện Thánh Thể.

3- Hiệp Lễ.

          Như vậy, Phụng Vụ Thánh Thể khởi đầu từ sau “Lời Nguyện Giáo Dân” cho tới hết “Lời Nguyện Hiệp Lễ”.


[1] Mt.26:26

[2] Mt.26:27-28

[3] Lc.22:19


          


 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.