Giáo Xứ

Giáo xứ Long Toàn lễ Cung hiến Thánh Đường 03/12/2016

Giáo xứ Long Toàn lễ Cung hiến Thánh Đường 03/12/2016

Một ngôi thánh đường mới được cung hiến, một trang sử mới được mở ra. Chắc chắn thánh lễ hôm nay sẽ mở ra một hướng đi mới cho Giáo xứ Long Toàn trong việc phát triển đời sống đức tin và làm chứng cho Tin mừng của Đức Kitô giữa lòng xã hội hôm nay.