Mừng Bổn Mạng Gx Long Thạnh Mỹ và Mừng Đón Cha Gioakim, Tân Chánh xứ - P1