Thánh lễ truyền chức Phó Tế và Linh Mục - SSS ngày 28-10-2020