Video: Những người Việt Nam may mắn được dâng lễ tại Mộ Chúa