Cáo Phó Tu sĩ Linh mục Phêrô Phêrô Đinh Quang Trí,SSS