Hình Khánh Thành Nhà Mục Vụ Giáo Lý, Kỷ Niệm 10 Năm Cung Hiến Thánh Đường