Thông tin Thánh lễ truyền chức Linh Mục và Phó Tế, ngày 07-10- 2019

 

 VIDEO GIỚI THIỆU ỨNG VIÊN LINH MỤC VÀ PHÓ TẾ 2019