Thông tin Thánh lễ truyền chức Phó Tế và Linh Mục, ngày 28-10- 2020