Ngày Gia Đình Eymard họp mặt trong Tổng Tu Nghị lần thứ 36 của Dòng Thánh Thể gồm 4 nhánh Dòng Thánh Thể, Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể, Tu Hội Nữ Tỳ Chúa Ki-tô và Huynh Đoàn Thánh Thể

Ngày Gia Đình Eymard Họp Mặt Trong Tổng Tu Nghị Lần Thứ 36 Của Dòng Thánh Thể Gồm 4 Nhánh Dòng Thánh Thể, Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể, Tu Hội Nữ Tỳ Chúa Ki-tô Và Huynh Đoàn Thánh Thể

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.